Tietosuojaseloste

Mitä henkilötietoja keräämme ja miten niitä käsitellään

Tämä on Nemonetti.fi-sivuston EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 15.12.2021, ja sitä on viimeksi muutettu 10.2.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Nemova Oy, Pirttilähteenkatu 5, 20320 Turku

Muu yhteystieto: tuki@nemonetti.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mika Rostedt, Mika.Rostedt@nemova.fi

3. Rekisterin nimi

Nemonetin asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin (mm. varaustunnisteen lähettäminen) ja asiakassuhteen ylläpito (reklamointi, asiakaspalautteen kerääminen tms.).

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Nemonetin rekisteriin tallennettavia henkilöön liittyviä tietoja ovat: sähköpostiosoite, varaustunniste sekä tunniste siihen tapaamiseen, johon varaustunniste oikeuttaa.

Maksujen käsittely tapahtuu VismaPay-maksujärjestelmässä, jota koskee oma tietosuojaseloste.

Videoneuvottelujärjestelmä ei tallenna mitään henkilötietoja eikä neuvotteluja tallenneta.

Nemonetin asiakastietoja säilytetään 30 vuorokautta, minkä jälkeen ne hävitetään.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi.

6. Tietolähteet ja tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettava sähköpostiosoite saadaan asiakkaalta ostamisen yhteydessä. Tapaamisessa käytettävää nimimerkkiä ei tallenneta.

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmän avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).